Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
Bunu okudun 0%

turk destan sairi ibrahim sagir

turk destan sairi ibrahim sagir
Destan, sözlü bir edebiyat verimi olarak kadim milletlerin en eski dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Destan, milletlerin hayatlarında derin izler bırakmış, büyük yankılar uyandırmış savaş, göç, felaket gibi tarihi bir ortak acıya dayanmakla beraber bir tarih metni değildir. Manzum olarak ozanlar tarafından dillendirilen ve birer edebi özellik taşıyan bu metinler, zaman içerisinde mitolojik,  efsanevi, hayali, olağandışı unsurların katılmasıyla bambaşka bir kimlik kazanır. Destan, bir milletin ülküsünü, moral değerlerini, milli vicdanları ifade etmeleri bakımın büyük öneme haizdir. Destanlara bakarak ait olduğu milletin kültürel değer yargılarını, maneviyat ve ruh halini, ortak özelliklerini öğrenmek mümkündür.

    Türk milleti, yayıldığı geniş coğrafyada farklı felaketlere maruz kalmış, ortak acılar yaşamış ve bu olaylar milli şuurda derin izler bırakmıştır. Bu felaketler, ozanlar tarafından destan parçaları olarak manzumeler haline getirilmiştir. Ancak destanın tam teşekkül etmesi sayılan, büyük bir destan şairinin ortaya çıkarak bu parçaları tasniflemesi gerçekleşmemiştir.

  Milli Edebiyatın öncüleri Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ısrarlı çalışmaları sonucunda kalem şairleri Türk destanlarına yönelerek özet metinlerden  yeni manzumeler yazmışlardır.

  Ziya Gökalp, şiirlerini topladığı Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık adlı eserlerinde Türk destanlarından esinlenmiştir. Altın Destan, Ergenekon, Esnaf Destanı, Balkanlar Destanı, Kızıl Destan manzumeleri  hem geçmişe hem de geleceğe dair bir misyon taşımışlardır. Milli şuurun yenilenmesi bakımından bu eserler büyük görevler üstlenmişler ve etkileri günümüze kadar da devam etmektedir.

    Yeni destan manzumeleri Milli Edebiyat ve Milli Mücadele Edebiyatı dönemlerinde şairlerin yoğun ilgisini görerek eserlerine yansımıştır. Cumhuriyet Döneminde de gençlere rol-model oluşturma, milli heyecanı artırma düşüncesiyle müstakil şiir kitapları hazırlanmış veya şiirler yazılmıştır.

    Bu şairler arasında;  Fazıl Hüsnü Dağlarca, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Behçet Kemal Çağlar, Basri Gocul, Attila İlhan, Haluk Nihat Pepeyi, Enis Behiç Koryürek, Ceyhun Atuf Kansu, Nihal Atsız, Orhan Şaik Gökyay ve Arif Nihat Asya sayılabilir.

    Şairler, destanlarında görkemli bir üslup kullanırlar. Efsanevi kahramanlar, soylu duygular,  yüksek ülküler bu üslubu çok farklı kılar. Destanlardaki ifadeler; gök gürlemesini, kös davulunun gümbürdemesini, Köroğlu avazını andırır. Hareketliliği ve olay akışı itibarıyla etken bir yapı arz eden destan, bu örgüye  bağlı olarak sürekli ihtişam içeren bir anlatımla söylenir. Benzetme sanatının en güzel örnekleri destanda görülür. Tabiat ve kahramanlar  özgün benzetmelerle betimlenir. Bu aynı zamanda sözlü edebiyatın da bir özelliğidir.

Destan, milletlerin gizli rüyalarının edebiyatta somutlaşmasıdır. 

    Sözü buradan Türk şiirinin Koca Çınarı İbrahim Sağır’a getirmek istiyorum. Sağır’ın yayınlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır. Bunlar,  Duygu Kervanı ve Bir Kapıdan Bir Kapıya adlarını taşımaktadır. 

      İbrahim Sağır, kendisiyle yaptığımız bir sohbette Türk şiiriyle ilgili şunları söylemişti: ‘’Türklerin İslamiyet’i kabulü olan  10.yüzyıldan sonra Divan şiirine paralel olarak halk şiirimiz yani ( Âşıklık edebiyatı) geleneğimiz de, Türk milletinin ruh köküne uygun olarak gelişmiş, olgunlaşmış ve bugünlere gelmiştir. Klasik Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı da diye de adlandırılan edebiyatımız ise Avrupa hayranı bazı aydınlarımız tarafından karalana karalana unutturulmak istenmektedir. Yani Avrupa sevdasına o muhteşem edebiyatımızın, şiirimizin ihtişamına gölge düşürmek için ellerinden geleni esirgememektedirler. İşte o muhteşem hazineden faydalanmadan oradaki söz sanatlarından oradaki teknik özelliklerden bugünün şiirine örnekler sunmadan şiir yazan şairlerimizin uzun uzun düşünmeleri gerektiğine inananlardanım.’’ Sağır, bu sözleriyle  eski şiirimize sahip çıktığını izah eder. Sahiplenmek sadece sözle kalmaz, bunun yanında eski şiir tarzını yeni imgelerle zenginleştirir.

    Sağır’ın destan çalışmalarını yakından takip eden birisi olarak şöyle demiştim: ‘’ İbrahim Sağır, son günlerde Türk tarihi ve Türk şiiri için çok önemli bir esere vücut vermek için çalışmaktadır. Türk Destanı adını taşıyacak olan bu eser, eski Türk destanlarını bir bütünlük içinde verecektir. Geçmişte birkaç denemesini gördüğümüz bu tür bir çalışmalar, Sağır’ın elinde ve gönlünde daha etkili bir çehreye bürünecektir. Türk tarihi, kültürü ve şiirine bin güzellik katacak olan bu eserin yazılması hususunda değerli ağabeyim Sağır’a güç-kuvvet vermesi için Allah’a dua ediyorum.’’ 

    Sağır, nihayet bu çalışmalarını bitirerek ‘’Türk Destanları’’ adlı şiir dosyasını bitirerek basım aşamasına getirmiştir.

    Yayınlanan iki şiir kitabında  aşk, vatan-millet konularını ağırlıklı olarak işleten Sağır, bu defa farklı bir konuya yönelmiş, Türk destanları ile Ahmet Yesevi ve Yunus Emre menkıbelerini şiirleştirmiştir. Ustalığını bu alanda da belirgin bir şekilde ortaya koyan Sağır, şiir kültürü ve şiir bilgisinde üstün bir birikime sahip olmanın avantajını yüksek yeteneğiyle birleştirerek yeni güzellikler sergilemiştir.

    Sağır, Türk Destanlarının ön sözünde; ‘’ Türk tarihi, bu yönüyle bir destanlar tarihi, bir var oluşun ve her defasında yeniden dirilişin sembolüdür.Bunlar aynı zamanda Anadolu’daki Oğuz Türklüğünün bir hayat hikâyesidir. İslamiyet’ten önceki Türk destanlarını bir kitap içinde toplayarak ve şiirleştirerek hem daha kolay anlaşılması, hem de hepsinin bir arada olmasını hedefleyerek bu çalışmayı yaptık.Bazıları ne lüzum vardı veya neye faydası olacak ki; onlar tarihin tozlu sayfaları arasında uyumaya devam etsinler diye düşünebilir. Ama biz geçmişini bilmeyen tarih şuuruna eremez düsturunu hedef seçerek böyle bir yolu tercih ettik. Türk milletinin tarihî yolculuğunda, kadim geçmişinde destanların çok önemli rolünün  olduğu bilinmektedir. Destanlar bütün milletlerin tarih sahnesindeki özelliklerine, zaferlerine, yenilgilerine, medeniyet yolundaki ilerleyişlerine ışık tutan en önemli tarihî belgelerdir. Biz de meseleye bu açıdan bakmanın doğru olacağına inanarak Türk Destanlarını nesir halinden şiire adapte ederek okuyucuya sunmayı kendimize bir görev bilerek bu yola koyulduk. Şu hususu önemle belirtmeliyim ki bu kitap bir tarihî vesikalar kitabı değil, Türk ırkının var oluşundan beri kadim destansı hayat macerasının şiir halinde sunuluşudur. Şüphesiz bu Türk Destanlarını nesir halinden şiire adapte edilmesi için çok emek vermemiz gerektiğini işin içine girince anladık.’’ diyerek amacını ve uğraşısını açıklamıştır.

    Türk Şiirinin Koca Şairi olarak tanımladığız İbrahim Sağır,Türk Destanlar adlı şiir çalışmasıyla destan şairleri arasında seçkin bir yere konumlanmıştır. Bu güzel eserinden dolayı kendisini kutluyor, bir an önce kitap olarak yayınlanmasını diliyorum.

Comments powered by CComment

Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Bireyi kendilik hissiyle yakınlaştıran/ uzaklaştıran olgular dizgesi, toplumsal sorumluluklar ve ihtiyaçların bir-biriyle olan uyumu/çatışmasıyla doğru orantılıdır. Bireyi...
Yoksa başlığa gene “Oğuz Uykusu” mu demeliydim… Son yıllarda bâzı muhâfazakâr çevrelerde gittikçe genişleyen bir Mevlânâ aleyhtarlığı gözlüyorum. Esâsen bu üzüntü verici durumu...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Ağaç mıyım, ağaçtan düşen yaprak mı? Dallarım dik mi duruyor tüm rüzgâra, soğuğa karşı Yoksa en ufak üfleyişte sarkıtıyor muyum dallarımı yerin bin kat dibine? Neyim ben? Gül...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Romancılık ve tarihçilik farklı şeyler tabi. Romanı deneyen tarihçiler var, ama her tarihçi roman yazamaz, romancı da tarih yazamaz. Tarihi malzeme olarak kullanmak farklı bir...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Anı ana ekleyip, hâlden hâle geçmek: değişmek. Ne geçmişte ne de gelecekte, değişim şimdide. İbn Sina üç şimdinin içinde birden yaşar: Geçmişin şimdisi; şimdinin şimdisi;...